Podmienky spracúvania osobných údajov

Kamila Zarrella Dis.art (majiteľka tanečnej školy Tancuj tancuj vykrúcaj) je správcom osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení GDPR. Týmto sú v zmysle článku 12 GDPR poskytnuté subjektom osobných údajov informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov a s tým súvisiacich právach. Tanečná škola spracováva osobné údaje v súlade s GDPR, prípadne ďalšími relevantnými právnymi predpismi a pri súčasnom šetrení práv osôb, ktorých údaje sú spracované.

Kategórie spracúvaných osobných údajov sa riadia rozsahom, v ktorom boli tanečnej škole poskytnuté, a to najmä prostredníctvom kontaktného prihlasovacieho formulára do jednotlivých kurzov a workshopov na web stránke . Jedná sa o poskytnuté adresné, identifikačné a popisné údaje, a to konkrétne o meno, priezvisko, telefón a e-mailovú adresu.  Na webstránke tancujvykrucaj.sk sa používa nástroj Google Analytics, ktorý vo svojich interných pravidlách zakazuje uchovávať osobné údaje ako sú napr. emailové adresy či iné PII (personally identifiable information – osobne identifikovateľné údaje). Google Analytics spracováva IP adresy (aj keď ich nesprístupňuje) a nastavuje cookies s náhodne prideleným, anonymným identifikátorom.

Účelom spracovania osobných údajov je ich zahrnutie do databázy prevádzkované v rámci web stránky a prípadne ďalšie komunikačné či obchodné aktivity tanečnej školy, pre ktoré budú osobné údaje spracovávané.

Osobné údaje užívateľa sú spracovávané automaticky. Kamila Ochabová Dis.art  považuje osobné údaje za dôverné a nebude ich bez súhlasu subjektov osobných údajov či zákonnej povinnosti odovzdávať žiadnym tretím osobám.

Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania spolupráce s tanečnou školou a sú spracované na základe súhlasu a najdlhšie do doby odvolania súhlasu, čo sa dá urobiť kedykoľvek na e-mail adrese: kamila@tancujvykrucaj.sk a ukončiť tak zároveň spoluprácu s tanečnou školou.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré Kamila Ochabová Dis.art (majiteľka tanečnej školy Tancuj tancuj vykrúcaj) spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (t.j. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, fakturácie, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Subjekty osobných údajov majú podľa Nariadenia najmä nasledujúce práva:

  1. a) Právo na informácie;
  2. b) Právo na prístup k osobným údajom a ich prenositeľnosť;
  3. c) Právo na opravu nepresných osobných údajov či ich doplnenie;
  4. d) Právo na výmaz ( „právo byť zabudnutý“);
  5. e) Právo na obmedzenie spracovania;
  6. f) Právo vzniesť námietku;
  7. g) Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
  8. h) Právo získať od Kamila Ochabová Dis.art (majiteľka tanečnej školy Tancuj tancuj vykrúcaj) potvrdenie o tom, či sa osobné údaje subjektu spracúvajú.

Svoje práva môžu subjekty osobných údajov realizovať prostredníctvom tohto poučenia a to kontaktovaním Kamily Ochabovej Dis.art

Pre podrobnejšie poučenie, informácie o spracovaní osobných údajov a výkon svojich práv, či úplný výmaz sa subjekt osobných údajov môže kedykoľvek obrátiť s písomnou požiadavkou na e-mail adresu: kamila@tancujvykrucaj.sk a bude mu bezodkladne a bezpodmienečne vyhovené.

 

FB YT IG
Nastavenia cookies - HC